Riigikohus andis sotsiaalmaksu vaidluses õiguse samasoolisele paarile, riik on kohtuga eriarvamusel

0
705

Riigikohus tunnistas põhiseadusvastaseks ja kehtetuks sotsiaalmaksuseaduse osa, mis välistab sotsiaalmaksu maksmise alla 8-aastast last kasvatavale inimesele, keda peab üleval temaga kooselulepingu sõlminud elukaaslane. Kohus leidis, et abielul ja registreeritud kooselul on enam ühist kui erinevat ning et nende perede ebavõrdne kohtlemine pole õigustatud.

Inimõiguste keskuse ja advoaadibüroo Sirel ja Partnerid abiga kohtusse pöördunud Marina ja Jelena on paarina ühist elu elanud üle kümne aasta, kooselu jooksul sünnitas Jelena tänaseks 3-aastase lapse, kirjutab inimõiguste keskus.

2016. aastal sõlmis paar kooselulepingu ja Marina lapsendas Jelena poja. Lapsendamise tulemusena märgiti nii Marina kui Jelena lapse sünnitunnistusele vanemateks. Marina on tänaseks naasnud tööle ja lapsega on kodus Jelena. Eestis on kodusel ja last kasvataval abikaasal võimalik üldjuhul saada riigi poolt ravikindlustus, kuid samasoolise paari puhul keeldus riik sellest.

Sotsiaalkindlustusamet põhjustas keeldumist sellega, et kooseluseaduse rakendusaktid näevad sellisel juhul sotsiaalmaksu tasumise võimalust ette, kuid riigikogu pole rakendusakte vastu võtnud.

Pärast seda pöördus Jelena tänavu juunis kohtusse.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis kolmapäeval avalikustatud otsuses, et kuigi abielu ja registreeritud kooselu on reguleeritud erinevates seadustes, on neil institutsioonidel enam ühist kui erinevat.

Kolleegium märkis, et muu hulgas on nii abikaasad kui ka registreeritud elukaaslased võtnud endale kohustuse pidada üleval mittetöötavat abikaasat või elukaaslast. Seetõttu on riigikohus seisukohal, et alla 8-aastast last kasvatavad pered on sarnases olukorras olenemata sellest, kas lapsega on kodus abielus või registreeritud kooselus olev inimene.

Riigikohtu hinnangul ei ole õigustatud abielus ja registreeritud kooselus lapsi kasvatavate perede ebavõrdne kohtlemine.

Riigikogu komisjon on kohtuga eriarvamusel

Üheks menetlusosaliseks oli kohtuasjas riigikogu. Parlamendi põhiseaduskomisjon leidis, et vaidlusalune paragrahv sotsiaalmaksuseaduses on põhiseadusega kooskõlas ning et seadusandja ehk riigikogu poliitiline tahe on eristada erinevaid peremudeleid.

“Vaidlusalune säte on sümbioos poliitilisest ja sotsiaalsest kohustusest, mis sõltub seadusandja tahtest. /…/ Ravikindlustus on tagatud sellele abielus olevale vanemale, kes on lapsega kodus. Abielu ja registreeritud kooselu on reguleeritud erinevates seadustes ja neile kohaldatakse erinevaid hüvesid. Seadusandja poliitiline tahe on eristada erinevaid peremudeleid. Vaidlusalune säte ei laiene ka vanematele, kes elavad faktilises kooselus,” märkis komisjon oma arvamuses.

  • Täispika kohtuotsusega saab tutvuda SIIN
  • Maria ja Jelena looga saab tutvuda lähemalt SIIN

Allikas: ERR uudised


Paul Puustusmaa kirjutab oma FB seinal:

“Veel üks tõend selle kohta, et liberaalide poolt on meie ühiskonnale vale vint peale keeratud. Loodud on paralleelabielu seadus, mis komplitseerib nii õigusemõistmist ja -korda, devalveerib õigussüsteemi kui ka arusaamasid õigusest ja perekonnast. Ajab segaseks/sogaseks sotsiaalseid arusaamasid ühiskonna eksistentsist. Seeläbi vähendatakse sotsiaalset stabiilsust ja tuuakse lähemale anarhiat.

Õigustatud on nüüd ka küsimus, miks pole samastatud abieluga ka lihtsalt muud sõprade kooselud, seltskondlikud püsivad grupikooslused, kooselud ühiselamutes, rääkimata vabaabieludest – kõikidel nimetatud kooslustel peaks olema nüüd õigus nõuda endale riiklikke-sotsiaalseid-õiguslikke garantiisid samaselt abieludele antud õigustega.

Selge on see, et abielu tähendus ja instituut on taas nõrgestatud. Põhiseaduslik perekonna kaitse printsiipi madaldatud.
TEISALT – selle kohtuasja valguses tundub, et riigikohus on riivamisi öelnud, et kooseluseadus on vastuolus põhiseadusega!

KUID PEAMINE – selle kohtulahendiga ütleb kohus Riigikogule (seega rahvale), et teie teete seadusi nagu teile meeldib, kuid meie tõlgendame neid nii nagu see meile meeldib.
Selline olukord nõrgestab ühtlasi riiki ja ühiskonda tervikuna ning õõnestab nii kohtuvõimu kui ka õigust loova instituudi legitiimsust.”