Saksamaa kõrgeim tsiviil- ja kriminaalkohus otsustas: “Saksamaal on nüüdsest lapsabielud võrdsed tavaabieludega!”

0
1773

Saksamaa kõrgeim tsiviil- ja kriminaalkohus ( Bundesgerichtshof, BGH ) on otsustanud, et uus seadus, mis keelab lapsabielud, võib olla põhiseadusega vastuolus, sest kõik abielud, k.a. šariaadis põhinevad abielud, on kaitstud Saksamaa põhiseadusega, kirjutab New Yorgi Gatestone Instituudi vanemteadur.

Foto: Career Ride

Otsus, mis avab uksed šariaadil põhinevate lapsabielude legaliseerimiseks Saksamaal, on üha suurem arv juhtumeid, kus Saksa kohtud loovad islami õigussüsteemi Saksamaal.

Juhtum hõlmab Süüria paari – 14-aasta vanune Süüria tüdruk, kes on abielus oma 21-aastase nõoga – kes saabus Saksamaale rändekriisi kõrghooajal 2015. aasta augustis. Saksa noorsooameti (Jugendamt) keeldus tunnustamast nende abielu ja eraldas tüdruku oma abikaasast. Noore tüdruku abikaasa pöördus aga kohtusse, ning Aschaffenburgi perekohus otsustas tollal noorsooameti kasuks, kes väitis kohtus, et nad on tüdruku seaduslik eestkostja.

2016. aasta mais tühistas Bambergi apellatsioonikohus otsuse. Kohus otsustas , et abielu on kehtiv, sest see sõlmiti Süürias, kus vastavalt šariaadi seadusele on lubatud lapsabielud. Otsus legaliseeris šariaadi seadustega sõlmitud lapsabielud Saksamaal.

Kohtu otsus süttitas palju kriitikat. Mõned süüdistasid Bambergi kohut kohaldamast šariaadiseadust Saksamaal, et legaliseerida Saksamaal keelatud tavasid.

“Religioossed või kultuurilised põhjendused varjavad lihtsat asjaolu, et vanemad mehed (perverdid) kuritarvitavad noori tüdrukuid,” ütles Rainer Wendt, Saksamaa politseiliidu juht.

Monika Michell, naiste õiguste rühmast, kes võitleb lapsabielu vastu Saksamaal, lisas : “Abikaasa ei saa olla lapspruudi seaduslik eestkostja, sest ta on seotud tüdrukuga seksuaalsete suhtega – siin on väga ilmne huvide konflikt.”

Hesseni justiitsminister Eva Kühne-Hörmann küsis aga kohtult: “Kui alaealised – õigustatult – ei tohi alkoholi osta, siis miks peaks seadusandja lubama lastel teha selliseid abieluga seotud otsuseid?”

Teised ütlesid, et määrus avas Saksamaal kultuuriliste konfliktide üleujutused, sest moslemid näeksid seda pretsedendina, et suruda teisedki islami tavade legaliseerimine läbi.

2016. aasta septembris selgus Saksamaa siseministeeriumi tellitud uuringus, et Saksamaal elas juulikuus 1 475 abielus last, sealhulgas 361 last oli alla 14-aasta vanused.

Soovides kaitsta tüdrukuid lapsabielude eest, võttis Saksamaa parlament 1. juunil 2017 vastu lapsabielude keelamise seaduse . Niinimetatud lapsabielude vastu võitlemise seadus ( Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen ), millega määrati abiellu astumise miinimumvanuseks Saksamaal 18 aastat, ning sellega seoses tühistati kõik olemasolevad abielud, sealhulgas välismaal sõlmitud abielud, kus olid osaleja alla 16-aasta vanused. Abiellu astumise ajal.

Saksamaa Kohus märkis oma 14. detsembri 2018. aasta otsuses, et 2017. aastal vastuvõetud uus seadus võib olla põhiseadusega vastuolus, kuna see on vastuolus põhiseaduse artiklitega 1 (inimväärikus), 2 (isiksuse vaba areng), 3 (võrdne kaitse) ja 6. põhiseaduse (abielu ja perekonna kaitse).

Kohus otsustas ka, et uut seadust ei saa kohaldada tagasiulatuvalt ja seetõttu ei saa seda kohaldada Süüria lapsabieludele, kes oli sõlminud abielu 2015. aasta veebruaris.

Lõpuks palus föderaalkohtul (Bundesverfassungsgericht) uurida Saksamaa lapsabielu keelustamise seaduslikkust ja teha kindlaks, kas Saksamaa ametivõimud peaksid hindama lapsabielude kehtivust iga juhtumi puhul eraldi.

Määrus eirab Saksa tsiviilseadustiku ( Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB ) sissejuhatavat seaduse artiklit 6 , milles on sätestatud :

“Teise riigi õiguslikku standardit ei kohaldata, kui selle kohaldamise tulemus on selline tulemus, mis on ilmselgelt vastuolus Saksamaa õiguse oluliste põhimõtetega. Eelkõige ei kohaldata seda juhul, kui taotlus on põhiõigustega vastuolus.”

Kaitstes Süüria paari Saksa põhiseaduse eest, ei ole kohus mitte ainult seadustanud šariaadiseaduse kasutamist Saksamaal, vaid on ka loonud pretsedendi, mida kindlasti kasutatakse lapsabielu kaitsjate poolt tulevikus. ja kindlasti tuuakse muud šariaadi seadused Saksamaale.

Lisaks nõudis kohus, et lapseabielude õiguspärasust uuritakse igal juhtumil eraldi, avab kohus nn kultuurilised erandid, nimelt need, mis on sätestatud šariaadiseaduses, mis ei sea abielule mingit vanusepiiri .

Winfried Bausback, Baieri seadusandja, kes oli üks lapsabielude seaduse koostaja oli nördinud kohtu otsust:

“Meie põhiseaduse ja lapse huvides peaks käesoleval juhul olema ainult üks ja selge vastus: see abielu peab olema algusest peale õigustühine.

“Saksamaa ei saa ühelt poolt olla lapsabielude vastu rahvusvahelisel tasandil ja teiselt poolt olla lapsabielu maale tooja. Lapse huve ei saa käesoleval juhul kahjustada. (…) See seadus on põhiseaduslikult laste ja alaealiste kaitseks! “